Dôležité oznamy

Rýchle vyhľadávanie:

1. SPZ - Slov. poľovnícky zväz
2. SKJ - Slov. kynologická jednota
3. Výbor KCHWS

SPZ - Slovenský poľovnícky zväz

NOVÝ TITUL - C.I.E.

Nový titul: C.I.E.  -  Medzinárodný výstavný šampión

Pri príležitosti svojho zasadania konaného v dňoch 3. a 4. Septembra 2008 prijalo prezídium FCI nasledujúce rozhodnutie: pre plemená, ktoré sú v FCI vedené ako pracovné je od 1. Januára 2009 k dispozícii nový titul.

Na získanie titulu Medzinárodný výstavný šampión  (C.I.E.) musí pes splniť nasledujúce podmienky:

 • Získať v troch rozličných krajinách od troch rozličných rozhodcov štyri tituly CACIB bez ohľadu na počet psov.
 • Medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie je chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2009 do 1. januára 2010.

 

Žiadosti o tento titul musia byť na FCI poslané písomne prostredníctvom národnej kynologickej organizácie - SKJ.

POPLATKY SPZ

Prezídium SPZ na zasadnutí 11.12.2008 schválilo členský poplatok pre kolektívnych členov SPZ na rok 2009 a v súvislosti s prechodom na euro menu aj poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ s platnosťou od 1.1.2009. 

 •   členský príspevok kolektívnych členov SPZ na rok 2009         2 €  

 

 •   poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ od 1.1.2009 takto :

                - vydanie preukazu o pôvode psa                                           7 €

                - zápis importovaného jedinca                                                 5 €

                - súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode)             10 €

                - oprava PP za chybu chovateľa                                            3,50 €

                - vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa                           3,50 €

                - opis preukazu o pôvode psa                                                3,50 €

                - potvrdenie chovnej spôsobilosti                                           4 €

               - chránenie názvu chovateľskej stanice                                  35 € 

               - zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov    2 €

              - príloha k preukazu o pôvode psa                                            1 €

...hore...

SKJ - Slovenská kynologická jednota

oznamy

Prezídium a valné zhromaždenie SKJ na svojich zasadnutiach schválilo následovné zmeny:

 

 • Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importovaného jedinca           okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, alebo veterinárneho lekára o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.

 

 • V prípade, že chovateľ/ žiadateľ neuhradí od 1.januára 2007 poplatky za výkony plemennej knihy a sekretariátu SKJ, bude účtovaný príplatok vo výške + 50,- Sk za každú zaslanú upomienku k sume, ktorú má chovateľ/žiadateľ uhradiť.

 

 • Od 1.mája 2007 je chovateľ povinný prikladať ku každej prihláške na zápis vrhu aj kópiu členského preukazu s platnou členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Bez priloženej kópie členského preukazu s platnou známkou na príslušný rok nebude vrh registrovaný.

 

          Doplnenia výstavného poriadku:

 

 • Od 1. januára 2007 nastupujú do súťaže otitul Víťaz plemena aj jedince z triedy veteránov ohodnotené známkou Výborný 1.

 

 • Na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi pod záštitou SKJ vjednom kalendárnom roku, môžu byť zadané dve čakateľstvá na slovenské šampionáty - CAC aCAJC. Vprípade , že klub bude zpoverenia svetového, resp. európskeho chovateľského klubu organizovať svetovú, alebo európsku špeciálnu/klubovú výstavu, môže na základe požiadania SKJ povoliť zadanie aj tretieho čakateľstvá na slovenské šampionáty.

 

 • Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti ( spraye, púdre, laky apod.), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie ahlasité povzbudzovanie spoza kruhu ( double handling ). Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa avystavovateľa zvýstavy.

 

uznesenie SKJ

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2014 schválilo nasledovné uznesenia tykajúce sa organizátorov výstav:

Uznesenie č. 84/2014

Prezídium SKJ schvaľuje prijímanie psov na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, len s riadnym preukazom o pôvode.  (Na výstavy nemôžu byť prijaté psy - šteňatá, mladé psy, ktoré majú len PUPY CARD a pod.)

Slovakia Dog Cup

Bodovacia súťaž o najúspešnejšieho psa na výstavách v roku:  http://www.slovakiadogcup.sk/              V projekte Slovakia Dog Cup  sú použité výstupy výsledkov z oboch používaných on-line systémov v rámci celoštátnych, národnych a medzinárodných výstav na Slovensku.

Sme veľmi radi, že projekt sa teší pozornosti našich i zahraničných vystavovateľov a veríme, že bude jedným z obrázkov mozaiky rozvoja naše organizovanej kynológie.

PODMIENKY:  http://www.skj.sk/documents/slovakia_dog_cup.pdf

 

uznesenie SKJ

 

uznesenie Prezídia SKJ (ďalej len P SKJ) zo dňa 14.12.2017

 

P SKJ prijalo na zasadnutí dňa 14.12.2017 nasledovné uznesenie:

 

 • P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 zrušenie vydávania kartičiek CAC, CAJC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOB, BOS, BOJ potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na výstavách na Slovensku a zavedenie povinnosti uvádzať na posudkovom liste pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU.

 • P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav uvádzať v názve výstavy informáciu, či je výstava S alebo BEZ udeľovania CAC/CAJC.

 • P SKJ schvaľuje povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav zabezpečiť, pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU.

 • P SKJ schvaľuje neuznanie udelených čakateľstiev a titulov v prípade nedodržania týchto ustanovení.

 • P SKJ schvaľuje úpravy poriadkov Slovenských šampionátov krásy (mladých, dospelých, grand, výstavného, super grand a SKJ)  - zrušenie povinnosti predkladať kartičky CAC/CAJC k žiadosti o šampionát na čakateľstvá získané od 1.1.2018.

 • P SKJ schvaľuje úpravu poriadkov Slovenských šampionátov krásy šteniat a veteránov o informáciu, že hodnotenia musia byť získané na výstavách so zadávaním CAC/CAJC.

 

Uvedené ustanovenie je publikované aj na webe SKJ a SPZ.

 

Pri zasielaní žiadostí o delegovanie rozhodcu na SKJ kartičky zasielané nebudú, ostatné povinnosti organizátora zostávajú v platnosti, vrátane poplatkov za udelené tituly.

 

 

...hore...

Výbor KCHWS

...hore...