Klubové normy

Rýchle vyhľadávanie:

1. Stanovy
2. Organizačný poriadok
3. Kárny poriadok
 
klik

1. S T A N O V Y


§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Názov: Klub chovateľov weimarských stavačov

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Pôsobnosť: Slovenská republika

1. Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2. KCHWS je organizačnou zložkou SPZ. Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov, ako aj ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena.

 

§ 2

POSLANIE KLUBU

1. Hlavným poslaním KCHWS je zveľadenie, zušľachtenie a rozšírenie chovu weimarských stavačov v súlade s platným štandardom FCI, ako aj zvyšovanie ich výkonnosti a upotrebiteľnosti.

2. KCHWS tieto úlohy zabezpečuje predovšetkým:

a) cieľavedomým zlepšovaním chovnej základne na základe najnovších poznatkov vedy a skúseností

b) organizovaním klubových výstav, špeciálnych výstav a klubových skúšok poľovnej upotrebiteľnosti

c) sledovaním a vyhodnocovaním výsledkov výstav ako aj úrovne skúšok poľovnej upotrebiteľnosti s cieľom ich zlepšenia

d) kontrolou vrhov, výživy a ustajnenia psov

e) zvyšovaním odborných vedomostí svojich členov z oblasti kynológie, všeobecne praktických skúseností a poznatkov z chovu a výcviku weimarských stavačov

f) nadväzovaním kontaktov so zahraničnými klubmi a organizáciami zameranými na chov weimarských stavačov

g) vydavateľskou činnosťou súvisiacou s jeho poslaním

 

§ 3

VZNIK A ZÁNIK KLUBU

1. Klub sa zriaďuje na základe rozhodnutia chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov.

2. Klub zanikne, ak sa o tom uznesie konferencia klubu ¾ väčšinou hlasov.

3. Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá rozhodne o majetku klubu.

4. Zánik klubu sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

§ 4

ČLENSTVO V KLUBE

1. Členom KCHWS môže byť každý občan SR vo veku od 18 rokov a právnická osoba na základe písomnej prihlášky. Členmi klubu musia byť majitelia a držitelia chovných jedincov, ak sa ich jedince využívajú na reprodukciu.

2. Členstvo v klube je podmienené členstvom v SPZ. Členom SPZ sa možno stať prostredníctvom okresných organizácií SPZ (riadny člen), alebo prostredníctvom klubu (kolektívny člen).

3. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo má tento právo sa odvolať na členskú schôdzu, ktorej rozhodnutie je konečné.

4. Členom klubu môže byť aj cudzí štátny príslušník.

5. Členom klubu môžu byť aj mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť členstva v SPZ.

6. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazové zápisné a ročný členský príspevok, ktorých výšku stanovuje konferencia klubu, resp. členská schôdza. Novo prijatí členovia hradia tieto poplatky na kalendárny rok v plnej výške bez ohľadu na termín prijatia. Člen, ktorého členstvo trvá je povinný členský príspevok uhradiť v termíne do 31.3. kalendárneho roka. V prípade neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne je povinný zaplatiť opätovne aj zápisné. Kolektívny člen je povinný uhradiť klubu aj členský príspevok do SPZ na príslušný rok, ktorý za člena odvádza ústrediu SPZ klub.

7. Výbor klubu vydá novým členom členský preukaz. Kolektívnym členom vydá preukaz kolektívneho člena SPZ a súčasne pre nich objednáva a rozosiela členské známky SPZ na príslušný rok.

8. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj weimarských stavačov môže výbor klubu vo výnimočných prípadoch udeliť čestné členstvo v KCHWS. Čestné členstvo je možné v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudziemu štátnemu príslušníkovi. Čestní členovia nie sú povinní platiť zápisné a členské poplatky.

9. Členstvo v klube zaniká:

a) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne

b) vystúpením člena

c) vylúčením člena disciplinárnym, alebo kárnym konaním

d) úmrtím člena

10. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa obchodovaním so psami, alebo osoba ktorá sprostredkováva obchodovanie so psami za účelom zisku prípadne vedome dodáva psov osobám, ktorí túto činnosť prevádzkujú, alebo osoba ktorá odchováva štence bez preukazov pôvodu.

 

§ 5

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

1. Členovia klubu majú právo:

a) Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu ( okrem cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov).

b) Využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod.

c) Podávať návrhy na skvalitnenie činnosti, vznášať námietky a podávať sťažnosti orgánom klubu.

d) Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom.

e) Na klubových schôdzach žiadať správy o činnosti klubu a výboru klubu.

f) Dostávať klubový spravodaj.

2. Členovia klubu sú povinní:

a) Uhradiť zápisné, členské príspevky ako aj poplatky súvisiace s chovateľskou činnosťou v stanovených termínoch.

b) Dodržiavať stanovy KCHWS a ostatné predpisy vydané klubom, nariadenia výboru klubu, chovateľský a zápisný poriadok ako aj ostatné platné predpisy SPZ, SKJ a FCI.

c) Plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a inštitúcií klubu nadriadených, alebo zo zverenej funkcie.

d) Nahlásiť matrikárovi klubu zmenu trvalého bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube najneskôr do 14 dní.

e) Poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca.

f) Aktívne sa zapájať do klubovej činnosti

g) Zdržať sa činnosti, ktorá by poškodzovala alebo mohla poškodiť záujmy alebo dobré meno KCHWS.

 

§ 6

ORGÁNY KLUBU

 

1. Konferencia klubu

2. Členská schôdza klubu

3. Výbor klubu

4. Kontrolór klubu

§ 7

KONFERENCIA KLUBU

1. Konferencia je najvyšším orgánom klubu, zvoláva sa po ukončení funkčného obdobia, spravidla každých 5 rokov, alebo ak o jej zvolanie požiada 1/3 členov klubu, alebo nadriadené orgány.

2. Konferenciu klubu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.

3. Konferencia môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov

4. Do pôsobnosti konferencie patrí najmä:

a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie

b) určiť zásady pre činnosť klubu na ďalšie funkčné obdobie

c) zvoliť na ďalšie päťročné funkčné obdobie výbor klubu a kontrolóra klubu

d) zvoliť zástupcov klubu do kynologickej rady SPZ

e) určiť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti

f) rozhodovať o zmene stanov klubu

g) rozhodovať o zániku klubu

 

§ 8

ČLENSKÁ SCHODZA KLUBU

1. Členská schôdza zabezpečuje plnenie uznesení prijatých na konferencii a uznesení orgánov SPZ. Zvoláva sa v období medzi dvoma konferenciami podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.

2. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.

3. Členská schôdza môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:

a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie.

b) v prípade finančnej naliehavosti môže zmeniť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti.

c) schvaľuje plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok.

d) schvaľuje zmeny podmienok chovnosti.

d) rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu.

e) v nevyhnutných prípadoch schvaľuje dočasné zmeny členov výboru.

 

§ 9

VÝBOR KLUBU

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda a tajomník klubu, alebo iný poverený člen výboru.

2. Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, poradca chovu, ekonóm, výcvikár, matrikár, dôverník pre východné Slovensko. Funkcie vo výbore môžu byť zlučované.

3. Výbor riadi činnosť klubu medzi konferenciami a členskými schôdzami.

4. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu najneskôr 10 dní pred zasadnutím.

5. Zasadanie výboru riadi predseda klubu.

6. Výbor klubu je uznášania schopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. Výbor sa uznáša väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

7. Výbor klubu zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnice, ktoré obdrží každý člen výboru. Na základe týchto zápisníc tajomník klubu informuje v spravodaji členskú základňu o činnosti výboru klubu.

8. Úlohou výboru klubu je najmä:

a) realizovať poslania klubu podľa § 2 stanov

b) zabezpečovať činnosť klubu

c) zvolávať a zabezpečovať konanie členských schôdzí a konferencie

d) navrhovať zmeny podmienok chovnosti, prípadne v odôvodnených prípadoch schvaľovať na podnet poradcu chovu výnimky z podmienok

e) vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie

f) schvaľovať akcie klubu z hľadiska čerpania finančných prostriedkov

g) prijímať nových členov

h) navrhovať zmeny výšky zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti.

i) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru weimarských stavačov

j) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie výkonu

k) navrhovať rozhodcov na výstavy a skúšky organizované klubom

l) rozhodovať v rámci kárneho konania

m) zabezpečovať vydanie klubového spravodaja

n) zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými klubmi weimarských stavačov

9. Neodkladné záležitosti medzi zasadnutiami výboru vybavuje predseda s tajomníkom. Ich rozhodnutia dodatočne schvaľuje výbor klubu.

10. Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor v organizačnom poriadku klubu.

11. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a konferencii.

 

§ 10

KONTROLÓR KLUBU

1. Kontrolór klubu je nezávislý kontrolný orgán klubu, ktorého volí konferencia klubu.

2. Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným.

3. Kontrolór má právo kontroly všetkej činnosti klubu.

4. Výbor klubu je povinný predložiť kontrolórovi na kontrolu všetky požadované doklady.

5. Kontrolór zodpovedá za svoju činnosť konferencii klubu, ktorej predkladá správu za uplynulé obdobie. Medzi zasadnutiami konferencie predkladá kontrolór správu za jednotlivé roky členskej schôdzi klubu.

 

§ 11

ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

1. Porušenie členskej disciplíny členom klubu je riešené v súlade s Kárnym poriadkom KCHWS.

2. Kárny poriadok KCHWS je interným klubovým predpisom schváleným členskou schôdzou, ktorá je v súlade s Kárnym poriadkom SPZ, ako aj inými záväznými normami. Upresňuje a špecifikuje niektoré ustanovenia podľa vlastných podmienok KCHWS.

 

§ 12

HOSPODÁRENIE KLUBU

1. Klub hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, plánu práce a rozpočtu pre príslušný rok.

2. Zdrojom príjmov klubu sú zápisné, členské príspevky, poplatky z chovateľskej činnosti, príspevky, dary a iné príjmy vyplývajúce z klubovej činnosti .

3. Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu majú právo na uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov.

 

§ 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Činnosť KCHWS koordinuje kynologická rada SPZ

2. Tieto stanovy schválila konferencia klubu v Trenčíne dňa 4.3.2007.

3. Tieto stanovy podliehajú registrácii na Ministerstve vnútra SR.

klik
 
klik

2. ORGANIZAČNÝ PORIADOK

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Názov: Klub chovateľov weimarských stavačov - skratka KCHWS

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

 

1. Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2. KCHWS je organizačnou zložkou SPZ. Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov, ako aj ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena.

 

§ 2

ORGÁNY KCHWS

 

1. Konferencia klubu

2. Členská schôdza klubu

3. Výbor klubu

4. Kontrolór klubu

 

§ 3

KONFERENCIA KLUBU

1. Konferencia je najvyšším orgánom klubu, zvoláva sa po ukončení funkčného obdobia, spravidla každých 5 rokov, alebo ak o jej zvolanie požiada 1/3 členov klubu, alebo nadriadené orgány.

2. Konferenciu klubu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.

3. Konferencia môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov

4. Do pôsobnosti konferencie patrí najmä:

a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie

b) určiť zásady pre činnosť klubu na ďalšie funkčné obdobie

c) zvoliť na ďalšie päťročné funkčné obdobie výbor klubu a kontrolóra klubu

d) zvoliť zástupcov klubu do kynologickej rady SPZ

e) určiť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti

f) rozhodovať o zmene stanov klubu

g) rozhodovať o zániku klubu

 

§ 4

ČLENSKÁ SCHODZA KLUBU

1. Členská schôdza zabezpečuje plnenie uznesení prijatých na konferencii a uznesení orgánov SPZ. Zvoláva sa v období medzi dvoma konferenciami podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.

2. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.

3. Členská schôdza môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:

a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie.

b) v prípade finančnej naliehavosti môže zmeniť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti.

c) schvaľuje plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok.

d) schvaľuje zmeny podmienok chovnosti.

e) rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu.

f) v nevyhnutných prípadoch schvaľuje dočasné zmeny členov výboru.

 

§ 5

VÝBOR KLUBU

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda a tajomník klubu, alebo iný poverený člen výboru.

2. Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, poradca chovu, ekonóm, výcvikár, matrikár, dôverník pre východné Slovensko.

3. Výbor riadi činnosť klubu medzi konferenciami a členskými schôdzami.

4. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu najneskôr 10 dní pred zasadnutím.

5. Zasadanie výboru riadi predseda klubu.

6. Výbor klubu je uznášania schopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. Výbor sa uznáša väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

7. Výbor klubu zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnice, ktoré obdrží každý člen výboru. Na základe týchto zápisníc tajomník klubu informuje v spravodaji členskú základňu o činnosti výboru klubu.

8. Úlohou výboru klubu je najmä:

a) realizovať poslania klubu podľa § 2 stanov

b) zabezpečovať činnosť klubu

c) zvolávať a zabezpečovať konanie členských schôdzí a konferencie

d) navrhovať zmeny podmienok chovnosti, prípadne v odôvodnených prípadoch schvaľovať na podnet poradcu chovu výnimky z podmienok

e) vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie

f) schvaľovať akcie klubu z hľadiska čerpania finančných prostriedkov

g) prijímať nových členov

h) navrhovať zmeny výšky zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti.

i) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru weimarských stavačov

j) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie výkonu

k) navrhovať rozhodcov na výstavy a skúšky organizované klubom

l) rozhodovať v rámci kárneho konania

m) zabezpečovať vydanie klubového spravodaja

n) zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými klubmi weimarských stavačov

9. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a konferencii.

 

§ 6

POVINNOSTI FUNKCIONÁROV KCHWS

Predseda klubu:

a) zastupuje klub pred úradmi a koná v mene KCHWS

b) podpisuje písomnosti klubu

c) spolu s tajomníkom vybavuje neodkladné záležitosti, o ktorých musí podať správu na najbližšej schôdzi výboru klubu

d) riadi schôdze výboru klubu

e) sleduje a kontroluje plnenie uznesenia orgánov klubu

f) zodpovedá spolu s výborom za riadne hospodárenie s prostriedkami klubu

g) archivuje dokumenty, dotýkajúce sa činnosti predsedu KCHWS

h) predkladá orgánom klubu informácie o činnosti klubu

 

Tajomník klubu:

a) zastupuje predsedu klubu v čase jeho neprítomnosti

b) zastupuje spolu s predsedom KCHWS a jedná menom klubu

c) po dohode s predsedom klubu vybavuje neodkladné záležitosti

d) vybavuje písomnú agendu KCHWS

e) na pokyn predsedu klubu zaisťuje konanie schôdzí výboru, členských schôdzí a konferencie klubu

f) archivuje spravodaje KCHWS

 

Ekonóm klubu:

a) sleduje čerpanie rozpočtu klubu a predkladá orgánom klubu správy o finančnom hospodárení

b) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem pre finančné hospodárenie

c) vedie pokladničnú knihu, vystavuje príjmové a výdavkové doklady

d) zostavuje návrh ročného rozpočtu klubu

e) zaisťuje likvidáciu finančných účtov podľa rozhodnutia výboru klubu, v naliehavých prípadoch po dohode s predsedom

f) sleduje platenie členských príspevkov

g) archivuje príslušné materiály podľa platných predpisov

Poradca chovu :

a) podáva návrhy pre jednanie výboru v otázkach chovu

b) sleduje zápisy vrhov do plemennej knihy

c) vykonáva rozbor výsledkov výstav a skúšok a na základe týchto rozborov vyhodnocuje chovnú kvalitu jednotlivých chovných psov

d) vedie evidenciu chovných jedincov

e) predkladá orgánom klubu informácie o stave chovu

f) archivuje materiály týkajúce sa chovu

 

Výcvikár klubu :

a) zaisťuje klubové skúšky a výcvikové akcie

b) sleduje a vyhodnocuje výkony weimarských stavačov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti

c) predkladá orgánom klubu informácie v oblasti výcviku

d) archivuje materiály týkajúce sa výcvikovej agendy

 

Matrikár klubu :

a) vedie presnú evidenciu členov

b) vystavuje nové a prijíma vrátené členské preukazy

c) zodpovedá za odoslanie členských známok SPZ na bežný rok pre kolektívnych členov

d) sleduje životné jubilea členov a dĺžku členstva

e) archivuje materiály týkajúce sa agendy matrikára

 

Dôverník pre východné Slovensko :

Funkcia je zriadená za účelom lepšej spolupráce s členskou základňou na východnom Slovensku. V tejto oblasti Slovenska:

a) sa podieľa na kontrolách vrhov a dodržiavaní chovateľského poriadku

b) organizuje klubové kynologické akcie

c) zabezpečuje propagáciu plemena

d) vykonáva aktivity vo vzťahu k rozširovaniu členskej základne

e) poskytuje informácie a rady novým členom klubu

 

§ 7

KONTROLÓR KLUBU

1. Kontrolór klubu je nezávislý kontrolný orgán klubu, ktorého volí konferencia klubu.

2. Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným.

3. Kontrolór má právo kontroly všetkej činnosti klubu.

4. Kontrolór zodpovedá za svoju činnosť konferencii klubu, ktorej predkladá správu za uplynulé obdobie. Medzi zasadnutiami konferencie kontrolór predkladá správu za jednotlivé roky členskej schôdzi klubu.

5. Kontrolór sa riadi platnými predpismi pre činnosť kontrolných orgánov SPZ.

6. Archivuje materiály týkajúce sa agendy kontrolóra klubu.

§ 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tento organizačný poriadok KCHWS bol schválený konferenciou klubu a nadobúda platnosť dňom 4.3.2007. Je záväzný pre všetkých dotknutých členov KCHWS.

 

klik
 
klik

3. KÁRNY PORIADOK

 

§ 1  

Úvodné ustanovenia

          Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je nepolitickou organizáciou, ktorá združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov ako aj ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena. Táto činnosť  vyžaduje dobrovoľnú a uvedomelú disciplínu od všetkých svojich členov a prijímanie opatrení proti tým, ktorí vedome, alebo z nedbanlivosti túto porušujú. Účelom tohto kárneho poriadku je stanoviť postup pri stíhaní kárnych priestupkov, zistenia skutočného stavu veci, objektívneho posúdenia miery zavinenia a spravodlivého postihnutia previnilých členov.  

         Kárny poriadok KCHWS nie je v rozpore s kárnym poriadkom SPZ ani iných noriem. Upresňuje a špecifikuje niektoré ustanovenia podľa vlastných podmienok.

 

§ 2

Základné zásady kárneho konania

  1. Kárna komisia je povinná zakročiť proti každému členovi KCHWS, ktorý sa  dopusti kárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iné, než pre kárne priestupky, a to len spôsobom, ktorý ustanovuje tento kárny poriadok.
  2. Každý člen KCHWS, ktorý sa dozvie o spáchanom kárnom priestupku, je povinný tento bezodkladne nahlásiť kárnej komisii.
  3. Každý člen KCHWS, ktorý môže prispieť k objasneniu veci je povinný poskytnúť kárnej komisii potrebnú súčinnosť.

 

§ 3

Kárne priestupky

1.          Kárneho priestupku sa dopúšťa člen KCHWS, ktorý úmyselne, alebo z nedbanlivosti :

a)      poruší stanovy KCHWS

b)      poruší ostatné predpisy, vyhlášky, dohody a uznesenia volených orgánov KCHWS

c)      poruší organizačnú disciplínu

d)      vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy, svojim konaním poškodí iného člena KCHWS, alebo dobré meno KCHWS

e)      poruší právne normy vyšších organizačných zložiek (SPZ,SKJ), ktoré kynologickú činnosť KCHWS zastrešujú

2.      Za kárny priestupok sa považuje i pokus o spáchanie kárneho priestupku,     pomoc, alebo iná forma  súčinnosti pri takomto konaní

 

§ 4  

Kárne tresty

1.      Kárna komisia môže za kárny priestupok uložiť jeden z týchto trestov :

a)      napomenutie pred kárnou komisiou

b)      písomné napomenutie so zverejnením v klubovom spravodaji

c)      dočasný zákaz činnosti (chovateľskej, výstavnej prípadne inej) so stanovením doby trvania

d)      dočasné vylúčenie z KCHWS na dobu 1 až 10 rokov

e)       trvalé vylúčenie z KCHWS

2.      Kárne stíhanému možno uložiť v jednom kárnom konaní len jeden kárny        trest. Ak sa súčasne dopustil viacerých kárnych priestupkov možno mu uložiť úhrnný kárny trest.

 

§ 5 

Ukladanie kárnych trestov

1.      Kárny trest musí sledovať najmä výchovný cieľ. Pri jeho ukladaní je  potrebné prihliadať na úmysel, závažnosť prípadne nebezpečnosť konania.

2.      Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje neúmyselný kárny priestupok, pokiaľ sa previnený sám po jeho zistení priznal a svoje konanie oľutoval.

3.      Za priťažujúcu okolnosť sa považuje opakovaný kárny priestupok najmä podobného, alebo rovnakého charakteru.   

 

§ 6 

 Neprípustnosť kárneho konania

1.      Kárne konanie nemožno začať a ak sa začalo nemožno v ňom pokračovať  a musí sa zastaviť, ak :

a)      stíhaný zomrel

b)      spáchaný kárny priestupok je premlčaný

c)      stíhanému zaniklo členstvo v KCHWS

d)      z oznámenia, alebo výsledku konania je zrejmé, že sa nejedná o kárny priestupok

e)      vo veci už bolo vynesené právoplatné rozhodnutie a nejde o preskúmavacie konanie odvolacím kárnym orgánom

2.      Kárny priestupok nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní kárneho priestupku. Premlčacia lehota sa prerušuje dňom oznámenia priestupku kárnemu orgánu. Rovnako sa premlčacia lehota prerušuje dňom začatia trestného, prípadne priestupkového konania ak  skutok je predmetom takéhoto konania. Prerušením začína plynúť nová premlčacia lehota.

3.      Rozhodnutie súdov, prípadne iných orgánov štátnej správy nevylučuje kárne stíhanie člena KCHWS, a to bez ohľadu na výrok  týchto orgánov.

 

 § 7

 Kárne orgány a ich príslušnosť

1.      Kárnymi orgánmi KCHWS sú :

a)      kárnou komisiou sa rozumie výbor KCHWS zvolený konferenciou klubu. Tento slúži ako kárny orgán I. stupňa.

b)      členská schôdza, prípadne konferencia KCHWS slúži ako kárny orgán vyššieho stupňa a pôsobí ako konečný odvolací orgán proti rozhodnutiu kárnej komisie. Proti rozhodnutiu členskej schôdze prípadne konferencie sa nie je možné odvolať.

 

§ 8.

Kárne konanie

1.      Kárne konanie má byť začaté čo najskôr po oznámení kárneho priestupku.

2.      Rokovanie kárnych orgánov je uznášania schopné, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov (okrem členskej schôdze, prípadne konferencie). Za rozhodnutie o vine a treste musí hlasovať viac ako polovica prítomných.

3.      Dokazovanie, právo obhajoby, náležitosti zápisnice z kárneho konania, vydanie rozhodnutia v kárnom konaní, možnosť odvolania sa a nadobudnutie práv

klik
 
 

 

          <span style="font-family: "Aria