Aktuality

 • 24. 2. 2021 11:10

   

  Vážení chovatelia, členovia klubu !

       Tak ako som Vás už informoval v informácii k spracovávaní osobných údajov klubom, veľmi intenzívne pripravujeme spustenie nových webových stránok klubu. Nakoľko sa jedná o stránky, ktoré po ich naplnení (dokončení) budú plne v súladu so súčasným trendom a budú aj určitým nástrojom reprezentujúcim klub navonok, domnievam sa že by malo byť aj vo Vašom záujme aby sa ním naozaj stala. V súčasnej dobe je v prvom rade potrebné aktualizovať a vylepšiť prezentáciu chovných jedincov a preto sa na Vás obraciame so „žiadosťou" o spoluprácu. Prosím postupujte ďalej podľa jednotlivých bodov:

  1. Oboznámte sa s podmienkami spracovávania osobných údajov, stiahnite si „súhlas" (v sekcii prihlášky

      a propozície) vyplňte ho a po jeho podpise zašlite na adresu matrikárky

   

  2. Ak ste vlastníkom chovateľskej stanice (chránený názov registrovaného chovu), alebo chovného jedinca

      stiahnite si tlačivo „aktualizácia chovateľskej základne" (v sekcii prihlášky a propozície) vyplňte ho, naskenujte

      požadované dokumenty, pripojte fotografiu Vášho chovného jedinca (pokiaľ ste vlastníkom viacerých, je

      samozrejme potrebné vyplniť za každého osobitne) a zašlite na adresu: info@kchws.sk

      Túto adresu budete aj do budúcna využívať pri požiadavke o zaradenie nových chovných jedincoch,

      chráneného názvu registrovaného chovu, prípadne väčšiny Vašich požadovaných aktualizácií (zatiaľ všetkých

      okrem DCM, tento údaj doplníme po obdŕžaní certifikátu z vyšetrenia).

   

      P.S.: predtým ako pošlete na zverejnenie fotografiu svojho chovného jedinca myslite prosím nato, že

               predmetná fotografia je prezentáciou Vášho jedinca !!!!!! Je teda absolútne nevhodné, aby spolu

               so psom bolo na fotografii xy rôznych predmetov, osôb, ďalších psov atď..... O tom ako sa má

               pes pre takéto účely fotiť je na internete celý rad návodov. Venujte výberu fotografie patričnú

               pozornosť, v konečnom dôsledku je to predsa najmä vo Vašom záujme. 

   

   

 • 24. 2. 2021 11:08

   

  Spracovanie osobných údajov klubom

       Vážení členovia klubu, určite Vám je všetkým z bežného života známe, že od roku 2018 platí všeobecné nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ, prípadne zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Nakoľko aj náš klub je správcom Vašich osobných údajov, využívame tuto príležitosť aby sme Vám toto pripomenuli a súčasne vysvetlili ako a prečo Vaše osobné údaje klub spracováva.

   

  • Klub spracováva najmä Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, telefón, e - mailová adresa. Tieto údaje klub spracováva iba vrozsahu svojich záujmov, t.j.: aby mohol vykonávať svoju činnosť apre účely vybavovanie záležitostí súvisiacich sVaším členstvom. Ide najmä ovýber aidentifikáciu klubových poplatkov, odosielanie Spravodaja so správami očinnosti klubu a prípadne iných klubových oznamov súvisiacich s organizovaním klubových aktivít. Vaše osobné údaje klub okrem zastrešujúcich organizácií (SPZ, SKJ, FCI) ďalej neposkytuje žiadnym príjemcom vSR ani vzahraničí.
  • Pre účely činnosti klubu samozrejme spracovávame a zverejňujeme aj údaje ochovných jedincoch vo Vašom vlastníctve vrátane kontaktov na ich majiteľov, odchovoch Vašich chovateľských staníc apodobne..
  • V klubovom spravodaji, na webovej stránke klubu prípadnefacebookovom profile klubu uverejňujeme okrem bežnej dokumentácie činnosti klubu (foto, alebo video zakcií organizovaných naším klubom) údaje oúčastníkoch klubových podujatí aich výsledky, vo vhodných prípadoch zverejňujeme aj osobné údaje členov klubu ako napr. účasť na memoriáloch, pohároch, skúškach zvýkonu, výstavách apodobne.

   

       Súčasne Vás v tejto súvislosti informujeme aj o výstavbe novej webovej stránky klubu, ktorá by už mala byť v dohľadnej dobe všetkým prístupná. Pre jej účely je však bezpodmienečne nutné, aby ste sa ako dotknuté osoby oboznámili s podmienkami spracovania osobných údajov prevádzkovateľom - Klubom chovateľov weimarských stavačov (uverejnené v Spravodaji a na stávajúcich webových stránkach v sekcii prihlášky a propozície) a svojim podpisom vyjadrili s nimi súhlas. Za týmto účelom bude v Spravodaji vložený súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo je možné stiahnuť aj z klubovej webovej stránky), toto je potrebné podpísať a originál, alebo scan zaslať na adresu matrikárky klubu (poštou, alebo e-mailom).  Bez podpísaného súhlasu klub ďalej nebude môcť zverejňovať žiadne údaje či už o Vás, alebo aj Vašich chovných jedincoch. Verím že to všetci chápete, zodpovedne sa k tejto problematike postavíte a čím skôr súhlas zašlete. 

   

   

 • 24. 2. 2021 11:07

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Aktualizácia chovateľskej základne

 • 24. 2. 2021 11:05

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • 24. 2. 2021 11:02

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Podmienky spracovania osobných údajov KCHWS - GDPR

 • 28. 1. 2021 13:17

  Bola aktualizovaná podstránka Dôležité oznamy - POZOR !!!!!

   upozornenie pre členov SKJ na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020

 • 28. 1. 2021 13:13

  Bola aktualizovaná podstránka Dôležité oznamy - Smernica SKJ - Chránený názov registrovaného chovu psov

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society